כשלושה שבועות בלבד לאחר שזכה עו"ד ד''ר חיים שטנגר בניצחון מוחץ בבית-המשפט המחוזי, בתל-אביב-יפו על ועדת האתיקה במחוז תל-אביב והמרכז והעומד בראשה של ועדה, עו"ד אפרים (אפי) נוה, לאחר שהשופטת, אסתר קובו קיבלה עתירתו המנהלית והורתה לבטל שתי קובלנות שהגישה נגדו ועדת האתיקה ולהפסיק ההליכים המשפטיים נגד עו"ד ד''ר חיים שטנגר בגינן, קיבל בית-הדין המשמעתי של הלשכה עתירתו הנוספת של שטנגר והורה על הפסקת ההליכים המשמעתיים נגדו באחת מהקובלנות שבוטלו בפסק-דינו של בית-המשפט המחוזי, בתל-אביב-יפו.

שטנגר פנה לבית-הדין המשמעתי המחוזי של הלשכה באמצעות פרקליטיו, עורכי-הדין, אביגדור פלדמן ומיקי חובה ועתר להפסיק ההליכים המשפטיים באחת משתי הקובלנות שהחליטה סגנית נשיאת בית-המשפט המחוזי, בתל-אביב-יפו, השופטת, אסתר קובו, לבטלה בפסק-דינה הנ"ל.

 

ועדת האתיקה בראשות עו"ד אפרים (אפי) נוה, המיוצגת בידי עו"ד מייק יורק-ריד, התנגדה לבקשתו זו של שטנגר וטענה, בין היתר, כי היא מתכוונת לערער על פסק-דינה של השופטת, אסתר קובו, לבית-המשפט העליון, כי פסק-דין של בית-המשפט המחוזי אינו מתייחס לכלל האישומים בקובלנה שהגישה היא נגד שטנגר לבית-הדין המשמעתי המחוזי של הלשכה וכי נפלו טעויות בפסק-דינה של השופטת, אסתר קובוץ

עורכי-הדין, אביגדור פלדמן ומיקי חובה, פרקליטיו של עו"ד ד''ר חיים שטנגר, טענו בתגובה שהגישו הם לבית-הדין המשמעתי המחוזי של הלשכה, כי פרקליט ועדת האתיקה כלל בתגובתו לבקשתם להפסיק ההליכים המשמעתיים נגד שטנגר, פרטים לא רלבנטיים שהיה בהם כדי ליצור דעה קדומה כלפי עו"ד ד''ר חיים שטנגר אצל חברי בית-הדין המשמעתי. עוד טענו הם שועת האתיקה לא הגישה כל ערעור על פסק-דינה של השופטת, אסתר קובו, ביצועו של פסק-דין זה לא עוכב, מעולם וכי בהתנהלות ועדת האתיקה יש משום שיבוש מהלכי משפט.

 

מותב בית-הדין המשמעתי המחוזי, אב בית-הדין, עו"ד רוני גולן וחברי ההרכב, עורכי-הדין, שרון גרשוני ורונן פלג קבעו בהחלטתם, מתאריך 19.9.201, כי לאחר עיון בפסק-דינה של השופטת, אסתר קובו ובטענות הצדדים, נחה דעתם כי בית-המשפט המחוזי, הורה - במפורש - על ביטול הקובלנה "על רקע התכתבותו (של עו"ד ד''ר חיים שטנגר) עם הממונה על חופש המידע".

 

הרכב דייני בית-הדין המשמעתי של הלשכה קבעו בהחלטתם, כי פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי, בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים חל על כל סעיפי הקובלנה במלואה, בניגוד לטענת ועדת האתיקה שטענה בפניהם, כי פסק-דין זה חל על אישום אחד מתוך שני האישומים בקובלנה שהגישה היא נגד עו"ד ד''ר חיים שטנגר לבית-הדין המשמעתי ואשר בוטלה בפסק-דינו של בית-המשפט המחוזי.

"משניתן פסק-דין על ידי הערכאה המוסמכת, בית-המשפט המחוזי, בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים, יש לקיימו על אתר, אלא אם כן ניתן צו לעיכוב ביצועו. לא נטען, כי ניתן צו כזה", קובעים שלושת דייני בית-הדין המשמעתי המחוזי של הלשכה, פה אחד.

 

את החלטתם מסיימים שלושת דיינים אלה בקביעה לפיה: "אין בית-דין זה משמש ערכאת ערעור על בית-המשפט המחוזי ואין בסמכותנו לקיים הליכים בקובלה שבוטלה" ולכן קבעו הם בהחלטתם, כי כל ההליכים בקובלנה הנ"ל
שהגישה ועדת האתיקה לבית-הדין המשמעתי נגד עו"ד ד''ר חיים שטנגר, יופסקו.

עו"ד ד''ר חיים שטנגר מסר בתגובה, כי פעם נוספת ספגו ועדת האתיקה של מחוז תל-אביב והמרכז והעומד בראשה, עו"ד אפרים (אפי) נוה סטירת לחי מצלצלת מערכאה שיפוטית והפעם - לא מבית-המשפט המחוזי אלא מבית-הדין המשמעתי המחוזי של הלשכה, שבפניו מתנהלת ועדת האתיקה מעשה של שגרה.

"לא אעבור לסדר היום על התנהגותם של פרקליט ועדת האתיקה במחוז תל-אביב והמרכז ויו"ר ועדת האתיקה, עו"ד אפרים (אפי) נוה, שעזות-מצח ובחוצפה של ממש - בכל הכבוד הראוי - הרשו לעצמם לצפצף על פסק-דין מחייב של בית-משפט מחוזי בישראל ולסרב לפעול על פיו, בנימוק שבכוונת ועדת האתיקה להגיש ערעור על פסק-דין שכזה, שעה שערעור כזה, טרם הוגש ולא ניתן על עיכוב ביצוע לפסק-דין זה".


שטנגר הוסיף וציין, כי הוא שוקל לפנות ליועץ המשפטי לממשלה ולראש אגף החקירות במשטרת-ישראל, על מנת שהם יבדקו, אם לא ביצעו פרקליט ועדת האתיקה, עו"ד מייק יורק-ריד ויו"ר ועדת האתיקה, עו"ד אפרים (אפי) נוה, יחד ולחוד, לכאורה עבירה פלילית של שיבוש הליכי משפט, בסרבם לבצע הוראות פסק-דין מחייב של בית-המשפט המחוזי, בתל-אביב-יפו, בעתירתו המנהלית נגד ועדת האתיקה במחוז תל-אביב והמרכז, שביצועו לא עוכב, מעולם.

"קביעתו של בית-הדין המשמעתי, בהחלטתו, לפיה משניתן פסק-דין על-ידי הערכאה המוסמכת - קרי, פסק-דינה של סגנית נשיאת בית-המשפט המחוזי, בתל-אביב-יפו, כב' השופטת, אסתר קובו - יש לקיימו על אתר, אלא אם כן ניתן צו לעיכוב ביצועו שלא ניתן בענייננו אנו ופרקליט ועדת האתיקה, עו"ד מייקל יורק-ריד ויו"ר ועדת האתיקה, עו"ד אפרים (אפי) נוה יודעים היטב או אמורים לדעת שצו עיכוב ביצוע שכזה לא ניתן מעולם", מעוררת תהיות אם שני עורכי-דין כשירים למלא את תפקידיהם הסטטוטוריים", אמר עו"ד ד''ר חיים שטנגר, עם פרסום החלטת בית-הדין המשמעתי בעניינו.