השבת שומה לפקיד השומה לצורך שומה מחודשת

השבת  שומה  לפקיד  השומה  לצורך  שומה  מחודשת  מאת: ד"ר חיים שטנגר, עו"ד

שעה שפקיד השומה והנישום החייב בתשלום מס הכנסה אינם מגיעים להסכמה ביניהם, באשר לגובה השומה שעל הנישום לשלם לשלטונות מס הכנסה, קובעת פקודת מס הכנסה, כי פקיד השומה רשאי לקבוע את השומה בצו. בצו שכזה רשאי פקיד השומה לקיים את השומה, להגדילה או להפחיתה.

על החלטת פקיד השומה לקבוע שומה בצו, רשאי הנישום לערער בפני בית המשפט המחוזי, כאשר הערעור יישמע בדלתיים סגורות, אם לא הורה בית המשפט אחרת, לפי בקשת המערער. 

סעיף 156 לפקודת מס הכנסה קובע, כי בית המשפט יאשר, יפחית, יגדיל או יבטל את השומה או יפסוק בערעור באופן אחר כפי שיראה לנכון, והודעה על ההכנסה החייבת ועל סכום המס, אשר על המערער לשלם - לפי החלטת בית המשפט - תימסר לשני הצדדים.

 

תקנה 11 לתקנות הערעורים על שומת מס הכנסה שנקבעה בצו בידי  פקיד השומה - הקובעות את דרכי התנהלות הערעור המוגש על שומה שנקבעה בצו, בידי פקיד השומה - קובעת, כי שעה שנותן בית המשפט פסק דין בגמר הדיון בערעור, הרי יכול הוא לקבוע את סכום ההכנסה החייבת במס לכל שנה מהשנים שבערעור או את שיעור המס, אם חלים על המערער שיעורי מס מיוחדים, ויכול בית המשפט להורות למשיב כיצד לקבוע את ההכנסה או את המס כאמור או להחזיר את הדין למשיב לשם קביעת שומה חדשה.

 

בהסתמך על הוראת סעיף 156 לפקודת מס הכנסה - שפורש בפסיקת בית המשפט העליון, כמתיר לפקיד השומה לבקש החזרת השומה אליו, לשם קביעת שומה חדשה - ביקש במהלך הדיון בערעור, לאחר שהגיש הנישום תצהירי עדות ראשית מטעמו וטרם הגשת תצהירי עדות ראשית, בתגובה, מטעם פקיד השומה, להחזיר את השומה שקבע בצו אליו, לשם קביעת שומה חדשה.

הנישום התנגד להשבת השומה לפקיד השומה, בשלב זה, בנימוק שטרם הוגשו תצהירי עדות ראשית לבית-המשפט, מטעם פקיד השומה, הגם שהוא חויב לעשות כן, לפי החלטת בית המשפט, כי אין לא אימון עוד בפקיד השומה, לאור המחלוקת הקשה והיריבות העזה הקיימת ביניהם וכי הוראת סעיף 156 לפקודת מס הכנסה, כפי שפורסמה בתקנה 11 לתקנות הערעורים, מאפשרת לבית המשפט אפשרויות נוספות, מלבד השבת השומה לפקיד השומה. עוד טען הנישום, כי השבת השובה לפקיד השומה, לשם קביעת שומה חדשה, אפשרית רק לאחר קיום דיון ענייני בערעור וטרם התקיים דיון בערעור, שעה שפקיד השומה, נמנע - עד כה - מלהגיש תצהירי עדות ראשית מטעמו לבית המשפט.

שופט בית המשפט המחוזי, בתל-אביב-יפו, השופט, הרי קירש, קיבל - בהחלטה שיצאה תחת ידיו, לאחרונה - טענותיו של הנישום כלפי פקיד השומה. השופט דחה בקשתו של פקיד השומה להשיב השומה אליו, בשלב זה, לשם קביעת שומה חדשה. הוא נימק החלטתו בכך, כי פקיד השומה טרם קיים את החלטתו, המחייבת את פקיד השומה להגיש תצהירי עדות ראשו, מטעמו, לבית המשפט וכי טרם נתקיים דיון בערעור לגופו. עוד קבע השופט, הרי קירש, כי לאור חוסר האימון הרב הקיים בין הנישום לבין פקיד השומה, אין זה מן הנכון והראוי להשיב את השומה לפקיד השומה, לשם קביעת שומה חדשה. בשל היות הדיונים בערעורי מס הכנסה מתנהלים בדלתיים סגורות, אין מפרסמים אנו כל פרט מזהה שהוא, שיש בו משום פגיעה בדיונים , המתנהלים בדלתיים סגורות, בערעור מס הכנסה זה.

 

ד"ר חיים שטנגר, הינו עורך דין מס הכנסה, כמו-גם עורך-דין דיני מקרקעין, כמו-גם עורך-דין דיני חברות, כמו-גם עורך-דין דיני חוזים וכן עורך-דין דיני משפחה, בעל וותק מקצועי של ארבעים שנים.

משרד עריכת הדין שבבעלותו של ד"ר חיים שטנגר, עו"ד - המעסיק מספר עורכי-דין - מתמחה, מלבד היותו עורך דין מס הכנסה, בין היתר, בדיני משפחה ודיני ירושה, בצד עיסוק שוטף בענייני מקרקעין, חוזים, חברות, בג"צים והופעות בענייני ירושה, משפחה ועניינים כלכליים ופליליים, בבתי-משפט. שילוב מקצועי זה של היותו עורך דין מס הכנסה, יחד עם היותו שולט במספר רב של ענפי משפט, מביא לייחודו המקצועי של משרד עריכת דין זה.

רשימה זו אינו מהווה חוות-דעת משפטית מקצועית. בכל מקרה ומקרה פרטני, שעניינו שומות מס הכנסה, או בתחום אחר מתחומי עיסוקו המקצועי של המשרד, מוזמנים כל המעוניינים בכך לפנות למשרדו של ד"ר חוות שטנגר, עו"ד, לשם קבלת חוות-דעת, ייעוץ או ייצוג משפטי פרטני, בטלפון מס': 03-5220804 או בפנייה לאתר המשרד.