אי הענקת חיסיון בחוק לרואה חשבון

אחת מהטעויות הנפוצות ביותר בקרב מי הנזקקים לשירותיהם המקצועיים של רואי חשבון,
במסגרת התנהלותם העסקית השוטפת - הנעזרים בייעוץ מקצועי שוטף של ציבור רואי החשבון -
אל מול שלטונות המס )מס הכנסה, מס ערך מוסף, מכס וכל הקשור והכרוך בכך( נעוצה בכך, כי
ציבור נזקקים אלה לשירותיהם המקצועיים השוטפים של רואי חשבון, סבורים - ובטעות - כי
לרואי חשבון מוקנית זכות חיסיון על עניינים ומסמכים שהוחלפו בינם לבין לקוחותיהם.

ובכן, בואו ונפתח בקביעת יסוד מהותית והיא - החוק אינו מעניק, בשום מקרה שהוא, כל זכות
לחיסיון, לרואי חשבון, אגב ובשל מתן שירותיהם מקצועיים, לציבור לקוחותיהם. אשר על כן,
דברים ומסמכים שהוחלפו בין רואה-חשבון ללקוחו, יהיה חייב לגלות ולמסור רואה-חשבון, עת
ייקרא הוא לחקירה )בדרך כלל אצל גורמי החקירה, ברשות המסים(, בקשר ללקוח זה או אחר.
פקודת הראיות המעניקה חיסיון - אם חלקי ואם מלא - לעורך דין, רופא, פסיכולוג, עובד
סוציאלי וכהן דת, אינם מעניקה כל חיסיון כל שהוא, חלקי או מלא, לרואה-חשבון, המאפשר לו
להימנע מלמסור מידע ומסמכים, באשר לייעוץ המקצועי שהעניק ללקוחו. הדבר נכון וישים גם,
באשר להוראות חוק אחרות, העוסקות ברואי חשבון, שבהן אין נכללת זכות חיסיון שכזו.

מאחר שרבים חושבים - בשל טעות מהותית ויסודית - כי רב הוא הדמיון בין ההתנהלות
המקצועית של עורכי דין לרואי חשבון, רואים אנו מקום להתייחס - ברשימה זו לדומה )אם בכלל(
להתנהלות המקצועית של עורכי דין ולהתנהלות המקצועית של רואי חשבון והשונה ביניהם.

סעיף 84 לפקודת הראיות ]נוסח חדש[ מעניק לעו"ד ועובדיו פטור מהחובה להעיד בפני בית המשפט
או רשויות החקירה באשר לחומר חסוי. החיסיון פוטר מחובת גילוי ראיות בהליך המשפטי ומהווה
חריג לחובה להעיד.

סעיף 09 לחוק לשכת עורכי הדין דן בפן האתי של החיסיון ומטיל על עו"ד חובה
משמעתית להעלות טענת החיסיון מקום שעו"ד נדרש להעיד בקשר לחומר חסוי בפני בתי המשפט
ורשויות החקירה. בספרו: "אתיקה בעריכת דין", קובע ד"ר ג' קלינג - פסקנית - כי: "בעוד שסעיף 09
אוסר על עו"ד לגלות את המידע, מורה סעיף 84 לבית המשפט לא לכוף על עו"ד את מתן העדות".
כלל 90 לכללי לשכת עורכי הדין )אתיקה מקצועית(, התשמ"ו-9041 ,מונע חשיפה של המידע בכל
פורום שהוא, וככזו מהווה חריג לעיקרון הפומביות וחופש המידע. ברשימה שפרסמה, ד"ר לימור
גוטמן-זר )בגיליון 98 של רבעון האתיקה של לשכת עורכי הדין, משנת 5992 )כותבת, לעניין זה, כי:
"מעצם הגדרתו מוגבל החיסיון רק לפורומים בהם מתבצע איסוף ראיות ולכן
הוא חל רק בהליך משפטי, חקירה או חיפוש.

חובת הסודיות אינה מוגבלת רק
לפורומים האוספים ראיות אלא היא חלה כלפי כלא עלמא. החיסיון עוסק רק
במידע אותו מבקשים להפוך לראיה והוא אדיש למידע שאין מבקשים את גילויו
במסגרת הליך משפטי חקירה או חיפוש. ואילו הסודיות אדישה לשאלה אם
מבקשים להפוך את המידע לראיה היות והיא חלה גם על מידע שאין מבקשים
לעשות בו שימוש כראיה.
כאשר מוזמן עורך דין לחקירת משטרה בעניין הנוגע ללקוחו, או כאשר עורכת
המשטרה חיפוש במשרד עורכי דין, חל רק החיסיון הקבוע בסעיף 84 לפקודת
הראיות. מנגד, כאשר פונה עיתונאי לעורך הדין ושואל אותו בנוגע ללקוח,
חלה רק חובת הסודיות הקבועה בכלל 90 לכללי האתיקה".

לכן, מומלץ - ומומלץ ביותר ובצורה חד-משמעית וגורפת - למי הנעזרים בשירותיהם המקצועיים
השוטפים של רואי-חשבון, בהתנהלותם העסקית, לקבל מידע, אך לא - למסור מידע. הדברים
מכוונים לכך, שהייעוץ המקצועי שמקבל לקוח מרואה- החשבון, יהיה דווקני, נקודתי ובלתי
פרטני, לחלוטין. רוצה לומר, הלקוח יקבל מידע וייעוץ מקצועי מרואה-החשבון ולא ימסור לו,
מצידו הוא, כל מידע שהוא ועל אחת, כמה וכמה מידע העלול להפלילו, בעתיד, כך - ורק כך! -
יוכל הלקוח, למנוע הפללתו בידי רואה-החשבון שלו, אם ובעת שייקרא רואה-חשבון זה, לחקירה
אודותיו ואודות התנהלותו העסקית והכלכלית השוטפת אצל גורמי החקירה ברשות המסים.

 

ד"ר חיים שטנגר, הינו עורך דין מס הכנסה, עורך-דין דיני מקרקעין, כמו-גם עורך-דין דיני
חברות, כמו-גם עורך-דין דיני חוזים וכן עורך-דין דיני משפחה, בוותק מקצועי של ארבעים שנה.

משרד עריכת הדין שבבעלות ד"ר חיים שטנגר, עו"ד - המעסיק מספר עורכי-דין - מתמחה, מלבד
היותו עורך דין מס הכנסה, בין היתר, בדיני משפחה ודיני ירושה, בצד עיסוק שוטף בענייני
מקרקעין, חוזים, חברות, בג"צים והופעות בענייני ירושה, משפחה ועניינים כלכליים ופליליים,
בבתי-משפט. שילוב מקצועי זה של היותו עורך דין מס הכנסה, יחד עם היותו שולט במספר רב של
ענפי משפט, מביא לייחודו המקצועי של משרד עריכת דין זה.
רשימה זו אינו מהווה חוות-דעת משפטית מקצועית. בכל מקרה ומקרה פרטני, שעניינו שומות
מס הכנסה, או בתחום אחר מתחומי עיסוקו המקצועי של המשרד, מוזמנים כל המעוניינים בכך
לפנות למשרדו של ד"ר חוות שטנגר, עו"ד, לשם קבלת חוות-דעת, ייעוץ או ייצוג משפטי
פרטני, כנגד תשלום בטלפון מס': 
03-5220804 או בפנייה לאתר המשרד.